img

Vesti

Javni uvid u u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine

img

Obaveštava se zainteresovana javnost da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture oglasio JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035.godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na zivotnu sredinu od 05.04.2021.god. do 05.05.2021.god. u trajanju od 30 dana.

Uvid u Oglas i Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mozete izvršiti u prostorijama Odeljenja za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma, u Rumi ul. Orlovićeva br. 5 kanc. 19 , kao i u prostorijama Javnog preduzeća za prostorno planiranje , upravljanje putevima i izgradnju Ruma , u Rumi ul. 27. Oktobra br. 7a, svakog radnog dana u periodu od 08,00 časova do 14,00 časova kao i na sledećem linku ( http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 ) i ( JAVNI UVID PPRS 2021-2035 ).

Primedbe na Nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035.godine i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na zivotnu sredinu zainteresovana lica mogu dostaviti u pisanoj formi Odeljenju za urbanizam i građenje Opštinske uprave Opštine Ruma ul. Orlovićeva br. 5 Ruma, u toku trajanja javnog uvida zaključno sa 05.05.2021, godine, a mogu dostaviti i direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektor za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd, a primedbe mogu biti kao prilog dostavljene i elektronskom poštom na e-maill pprs@mgsi.gov.rs.

Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izlozeni u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.

Mesto, vreme i način i postupak odrzavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

 

O G L A S

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Sluzbeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 -
ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– dr. zakon i 9/20), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na zivotnu sredinu („Sluzbeni
glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadrzini, načinu i postupku izrade
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Sluzbeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE

OD 2021. DO 2035. GODINE

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA

PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE SRBIJE OD 2021. DO 2035. GODINE NA ŽIVOTNU SREDINU

 

JAVNI UVID u nacrt Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana Republike Srbije od 2021. do 2035. godine na zivotnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj
proceni uticaja), odrzaće se OD 5. APRILA DO 5. MAJA 2021. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA. Nacrt prostornog plana sa kompletom referalnih karata i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja biće izlozeni u analognom formatu svakog radnog dana u sedištima upravnih okruga, odnosno u digitalnom formatu na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao i na internet stranicama upravnih okruga i jedinica lokalne samouprave.

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 5. maja 2021. godine, i to: jedinicama lokalne samouprave ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11000 Beograd. Primedbe mogu biti, kao prilog, dostavljene i elektronskom poštom na e-mail: pprs@mgsi.gov.rs.

Mesto, vreme, način i postupak odrzavanja JAVNE SEDNICE KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće naknadno utvrđeni u skladu sa epidemiološkom situacijom u Republici Srbiji.

Komplet materijala koji se izlazu na javni uvid, kao i dodatne informacije, biće dostupne zainteresovanima na internet prezentaciji nadleznog ministarstva od početka odrzavanja javnog uvida na https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.

Važni linkovi
  • Budžet Opštine Ruma
  • Građanski vodič kroz budžet
  • Javne nabavke
  • Konkursi za projekte
  • Energetski ugrožen kupac
  • Informator o radu
  • Statut opštine Ruma
donor
donor
donor
donor