img

Vesti

Zakazana XCIII sednica Opštinskog veća

img

XCIII sednica Opštinskog veća opštine Ruma će se odrzati 18.8.2023. godine u Gradskoj kući sa početkom u 11:00 časova.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve - Zavičajni muzej Ruma - nabavka vitrina
 2. Predlog Rešenja o upotrebi sredstava tekuće budžetske rezerve za udžbenike
 3. Predlog Odluke o promeni budžetske aproprijacije - Kulturni centar "Brana Crnčević" Ruma
 4. Predlog Zaključka o prenosu ulaganja u Osnovne škole
 5. Predlog Zaključka o prenosu računarske opreme Osnovnim školama
 6. Predlog Zaključka o prenosu osnovnih sredstava Osnovnoj muzičkoj školi "Teodor Toša Andrejević" Ruma
 7. Razmatranje zahteva za Izmenu Plana Javnih nabavki Opštinske uprave opštine Ruma za 2023. godinu
 8. Postavljenje Zamenika Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 9. Predlog Rešenja o plati Zamenika Opštinskog pravobranioca opštine Ruma
 10. Nacrt Rešenja o utvrđivanju ekonomske cene programa vaspitanja i obrazovanja u predškolskoj ustanovi "Poletarac" Ruma za 2024. godinu
 11. Nacrt Odluke o izradi Plana detaljne regulacije za deo bloka 3-14-1 u radnoj zoni u Rumi (za k.p. 6857/1, 6857/3 i 6857/2 K.O. Ruma)
 12. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Godišnjeg Programa poslovanja JP "Komunalac" u Rumi za 2023. godinu
 13. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Poseban Program korišćenja sredstava iz budžeta opštine Ruma za JP "Komunalac" Rumi za 2023. godinu, po osnovu subvencija
 14. Razmatranje zahteva za davanje saglasnosti na Odluku o promeni sedišta Ustanove za pruzanje usluga socijalne zaštite "Solidarnost" Ruma
 15. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o radu kluba za lica sa smetnjama u razvoju i Pravilnik o realizaciji usluge 'Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju '
 16. Predlog Odluke o davanju saglasnosti Opštinskom pravobranilaštvu na zaključivanje vansudskih poravnanja
 17. Tekuća pitanja
donor
donor
donor
donor