img

Vesti

Zakazana XXIII sednica Skupštine Opštine Ruma

img

XXIII sednica Skupštine Opštine Ruma će se odrzati 29.6.2022. godine sa početkom u 10.00 časova u Maloj sali Kulturnog centra "Brana Crnčević" u Rumi.

Za sednicu je predlozen sledeći dnevni red:

 1. Konstatovanje prestanka mandata jednog člana Opštinskog veća opštine Ruma

 2. Predlog Odluke o završnom računu budžeta opštine Ruma za 2021. godinu sa Izveštajem o izvršenju Odluke o budžetu opštine Ruma za 2021. godinu

 3. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora JP "Stambeno" Ruma za davanje saglasnosti na Odluku o pokriću gubitka za 2021. godinu

 4. Predlog Odluke o određivanju subjekata za zaštitu i spasavanje u vanrednim situacijama za Opštinu Ruma

 5. Predlog Odluke o pravcu pruzanja drzavnih puteva koji prolaze kroz naselja na teritoriji opštine Ruma

 6. Prelog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije "Za deo bloka 1-1-3 u centralnoj zoni" u Rumi

 7. Razmatranje i usvajanje Izveštaja o poslovanju JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma iz Rume za period 20.1. do 31.12.2021. godine

 8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma iz Rume

 9. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Statuta JP za urbanističko planiranje, upravljanje putevima i izgradnju Ruma iz Rume

 10. Predlog Zaključka kojim se daje saglasnost na Odluku Nadzornog odbora o usvajanju cenovnika RJ "Čistoća" JP "Komunalac" u Rumi

 11. Razmatranje zahteva Nadzornog odbora za davanje saglasnosti na Odluku o usvajanju izmena i dopuna Programa poslovanja JP " GAS-RUMA" iz Rume za period 01.01.2022. godine do 31.12.2022. godine

 12. Izbori i imenovanja

donor
donor
donor
donor