img

Вести

Обавештење о издатој дозволи за складиштење неопсаног отпада

img

Print

На основу поднетог захтева ДОО “DENOVO ENERGY SRB” из Шапца, Београдска бб за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада на локацији у Руми, Индустријска 53, на к.п. 6683/6 КО Рума, општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума донело је решење бр. 501-76/21-VIII дана 8. 10. 2021. год. којим се издаје дозвола оператеру и иста се уписује у регистар издатих дозвола под редним бројем 022.

Донетим решењем утврђени су услови за рад постројења, односно обевезе оператера да при обављању наведене делатности примени важеће законске и техничке нормативе и стандарде за коришћење и одржавање ове врсте објекта и опреме, као и услове који су утврдили други надлежни органи и организације.
donor
donor
donor
donor