img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на основу члана 63 став 2 и члана 69 . Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 95/18- др. закони) обавештава јавност:

Оператер "DENOVO ENERGY SRB" DOO ŠABAC, Београдска бб из Шапца,  регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним  бројем 20753269 поднео је Захтев за издавање  дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 6683/6 КО Рума, на територији Општине Рума.

 Оператер планира складиштење неопасног отпада (металног, пластичног, папирног отпада...).

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр.5  соба бр.24  у периоду од 15.09.2021. до 24.09.2021. год. у времену од 11-14 часова. У истом року, заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву у писаној форми овом органу.

 
donor
donor
donor
donor