img

Вести

Обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Инвеститор "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA, Владимира Назора 92б, Рума, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, "Повећање капацитета постојећег постројења за складиштење и третман неопасног отпада" на к.п. 6859/1 и 6859/2 КО Рума, Општина Рума, коjу је израдио EURO GREEN D.O.O. NOVI SAD, седиште: Мирослава Антића 14, канцеларија: Јована Бошковића 1, Нови Сад.

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину, спроведен је јавни увид у трајању од 04.08.2021. до 23.08.2021. године.

На заказану јавну расправу дана 25.08.2021. године није се појавио нико од заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.

У складу са чланом 22а. Закона о процени утицаја на животну средину , Одељење је предало  Извештај  о спроведеном поступку Комисији за оцену студије уз 3 примерка Студије.

Комисија за оцену студије  је сачинила Извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке те је исти доставила надлежном органу.

На основу спроведеног поступка , извештаја техничке комисије број 501-79/21-VIII од 30.08.2021. године и увида у достављену документацију, надлежни орган је донео решење број 501-79/21-VIII од 08.09.2021. године о  давању сагласности на студију о процени утицаја за предметни  пројекат.

Решење овог органа је коначно и против њега подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.
donor
donor
donor
donor