img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Поступајући по захтеву носиоца пројекта "DENOVO ENERGY SRB" DOO ŠABAC, Београдска бб из Шапца,  за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину  пројекта Постројење за складиштење неопасног отпада, на к.п. бр. 6683/6 КО Рума ул. Индустријска бр. 53 Рума, Одељење за урбанизам и грађење донело је решење бр. 501-82/21-VIII дана 07.09.2021. год, да није потребна процена утицаја предметног пројекта на животну средину.

Против овог решења заинтересована јавност може да изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
donor
donor
donor
donor