img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је носилац пројекта "DENOVO ENERGY SRB" DOO ŠABAC, из Шапца, ул. Београдски пут бб, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта постројење за складиштење неопасног отпада, на к.п. бр. 6683/6 КО Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине Рума, ул. Орловићева бр. 5 соба бр. 24 у периоду од 25.8.2021. до 6.9.2021. год. у времену од 10 до 14 часова. У истом року, заинтересована јавност може доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
donor
donor
donor
donor