img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

1. Носилац пројекта "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA, Владимира Назора 92б, Рума поднео је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта "Повећање капацитета постојећег постројења за складиштење и третман неопасног отпада" на к.п. 6859/1 и 6859/2 КО Рума, Општина Рума.

2.Обрађивач Студије је “EURO GREEN DOO Novi Sad, седиште: Мирослава Антића 14, канцеларија: Јована Бошковића 1, Нови Сад.

Предметна Студија садржи: податке о носиоцу пројекта, пројектни задатак, законску регулативу, опис локације на којој се планира извођење пројекта, опис пројекта, приказ главних алтернатива које је носилац пројекта разматрао, приказ стања животне средине, опис могућих значајних утицаја пројекта на животну средину, процену утицаја на животну средину у случају удеса, опис мера предвиђених у циљу спречавања, смањења и где је то могуће, отклањања сваког значајнијег штетног утицаја на животну средину, програм праћења утицаја на животну средину, приказ опасних материја, нетехнички приказ података наведених у студији, графичке прилоге и пратећу документацију.

3. Јавни увид Студије одржаће се у периоду од 04.08.2021. до 23.08.2021. год. сваког радног дана од 11 до 15 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр.5, соба бр. 24.

4. Заинтересована правна и физичка лица, своја мишљења, и предлоге у вези са Студијом могу доставити у писменој форми на адресу Одељења за урбанизам и грађење, у време трајања јавног увида.

5. Јавна презентација и јавна расправа о Студији одржаће се 25.08.2021. год. у просторијама овог Одељења са почетком у 11 часова.

Заседање техничке комисије обавиће се уз учешће оператера. Раду комисије могу присуствовати сва физичка лица и представници правних лица који су у току трајања јавног увида своја мишљења и предлоге у писменој форми доставили надлежном органу.

Извештај са оценом Студије о процени утицаја на животну средину и предлогом Одлуке, техничка комисија ће доставити надлежном органу, који ће у коначном поступку донети одлуку о давању сагласности на Студију, или одлуку о одбијању Захтева за давање сагласности, о чему ће јавност бити накнадно обавештена.

 




donor
donor
donor
donor