img

Вести

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину

img

Print

На основу члана 31. , члана 36. и члана 40. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/2020), Упутства Министарства финансија и Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину коју је донела Влада Републике Србије, Одељење за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума је донело Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину.

Буџетски корисници су дужни да реално испланирају своје приходе и расходе и на прописаним обрасцима са детаљним образложењем доставе своје планове до 31. августа 2021. године на писарницу општинске управе.

За све додатне информације корисници се могу обратити на број телефона: 022/431-015 лок.112 (Маријана Колонџија и Татјана Ковачевић).

Упутство за припрему Одлуке о буџету општине Рума за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину
donor
donor
donor
donor