img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

img

Print

Поступајући по захтеву инвеститора-носиоца пројекта "KOSANOVIĆ GROUP" DOO RUMA, Владимира Назора 92б, Рума, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Повећање капацитета постојећег постројења за складиштење и третман неопасног отпада" на к.п. 6859/1 и 6859/2 КО Рума, Општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр. 24 у периоду од 30.6.2021. до 9.7.2021. год. у времену од 10 до 14 часова. У истом року, заинтересована јавност може доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
donor
donor
donor
donor