img

Вести

Јавни увид у у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године

img

Print

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре огласио ЈАВНИ УВИД у Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину од 05.04.2021.год. до 05.05.2021.год. у трајању од 30 дана.

Увид у Оглас и Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја можете извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5 канц. 19 , као и у просторијама Јавног предузећа за просторно планирање , управљање путевима и изградњу Рума , у Руми ул. 27. Октобра бр. 7а, сваког радног дана у периоду од 08,00 часова до 14,00 часова као и на следећем линку ( http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180 ) и ( JAVNI UVID PPRS 2021-2035 ).

Примедбе на Нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035.године и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину заинтересована лица могу доставити у писаној форми Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума ул. Орловићева бр. 5 Рума, у току трајања јавног увида закључно са 05.05.2021, године, а могу доставити и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, а примедбе могу бити као прилог достављене и електронском поштом на e-maill pprs@mgsi.gov.rs.

Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Место, време и начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

 

О Г Л А С

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чл. 50. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 -
исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19
– др. закон и 9/20), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени
гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде
докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС”, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 

ЈАВНИ УВИД у нацрт Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године (у даљем тексту: Нацрт просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја Просторног плана Републике Србије од 2021. до 2035. године на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој
процени утицаја), одржаће се ОД 5. АПРИЛА ДО 5. МАЈА 2021. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 30 ДАНА. Нацрт просторног плана са комплетом рефералних карата и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени у аналогном формату сваког радног дана у седиштима управних округа, односно у дигиталном формату на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и на интернет страницама управних округа и јединица локалне самоуправе.

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми у току трајања јавног увида, закључно 5. маја 2021. године, и то: јединицама локалне самоуправе или директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектору за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд. Примедбе могу бити, као прилог, достављене и електронском поштом на e-mail: pprs@mgsi.gov.rs.

Место, време, начин и поступак одржавања ЈАВНЕ СЕДНИЦЕ КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће накнадно утврђени у складу са епидемиолошком ситуацијом у Републици Србији.

Комплет материјала који се излажу на јавни увид, као и додатне информације, биће доступне заинтересованима на интернет презентацији надлежног министарства од почетка одржавања јавног увида на https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti-list/137/180.
donor
donor
donor
donor