img

Вести

Обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Инвеститор „ĐAKOVIĆ“ D.O.O. ул. Темерински пут 18, Нови Сад, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, "Повећање капацитета постројења за складиштење и третман неопасног отпада уз додавање нових врста неопасног отпада” на катастарској парцели бр. 11070 к.о. Рума, на територији Општине Рума, коjу је израдио EURO GREEN D.O.O. NOVI SAD, седиште: Мирослава Антића 14, канцеларија: Јована Бошковића 1, Нови Сад.

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину, спроведен је јавни увид у трајању од 03.02.2021. до 22.02.2021. године.

На заказану јавну расправу дана 24.02.2021. године није се појавио нико од заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.

У складу са чланом 22а. Закона о процени утицаја на животну средину , Одељење је предало Извештај о спроведеном поступку Комисији за оцену студије уз 3 примерка Студије.

Комисија за оцену студије је сачинила Извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке те је исти доставила надлежном органу.

На основу спроведеног поступка , извештаја техничке комисије број 501-9/21-VIII од 12.03.2021. године и увида у достављену документацију, надлежни орган је донео решење број 501-9/21-VIII од 16.03.2021. године о давању сагласности на студију о процени утицаја за предметни пројекат.

Решење овог органа је коначно и против њега подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.
donor
donor
donor
donor