img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је ЈВП “ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ” Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр. 25 поднело захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта: Изградња регулационе уставе на каналу “Јарачка јарчина”, подсистем “Јарачка јарчина” на катастарској парцели број 4192 КО Хртковци, Oпштина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, Орловићева улица бр. 5. канцеларија бр. 24 у периоду од 17. 3. 2021. до 29. 3. 2021. године у времену од 7 до 14 часова.

У истом року, заинтересовани органи, организације и заинтересована јавност, овом органу могу доставити своје мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока остављеног за јавни увид донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину о чему ће јавност бити обавештена.
donor
donor
donor
donor