img

Вести

Обавештење о формирању локалног регистра извора загађивања и достави података за потребе локалног регистра загађивања

img

Print

Ради формирања локалног регистра извора загађивања, а у складу са чланом 75. Закона о заштити животне средине (“Сл. гласник РС”, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009-др. закон, 72/2009-др. закон, 43/2011-Одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018-др. закон и 95/2018-др. закон) општина Рума обавештава сва правна лица и предузетнике који врше делатност на територији општине Рума да испуне своју законску обавезу и доставе податке за 2020. годину за локални регистар извора загађивања. Рок за достављање података је 31. март 2021. године.

Податке треба да доставе привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима.

У складу са Упутством Агенције за заштиту животне средине потребно је у електронској форми доставити пет попуњених образаца, који су приложени у склопу овог текста на имејл: lokalniregistarzagadjivaca@ruma.rs

Један комплет образаца укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица потребно је послати путем редовне поште на адресу: Општинска управа Рума, Одељење за урбанизам и грађење, улица Орловићева 5, 22400 Рума.

За све додатне информације можете се обратити на телефон 022 433 910 локал 103, особе за контакт: Јелена Малешевић, Александра Видаковић и Нади Балчин, или на имејл: lokalniregistarzagadjivaca@ruma.rs

Упутство Агенција

Образац 1
Образац 2
Образац 3
Образац 4
Образац 5

Прилог 1. Листа 1. и Листа 2.
Прилог 2. Списак загађујућих материја
Прилог 3. Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности
Прилог 4. Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности
donor
donor
donor
donor