img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Поступајући по захтеву носиоца пројекта "Мелтал" д.о.о. Рума, Владимира Назора бр. 98 Рума, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за управљање неопасним отпадом (складиштење и третман неопасног отпада)" на к.п. 6854/1 КО Рума, Општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење је увидом у достављену документацију уз Захтев и по спроведеном поступку разматрања Захтева утврдило да је за предметни пројекат потребна израда студије о процени утицаја на животну средину о чему је одлучено Решењем бр. 501- 41/2022- IV-04 од 13.06.2022. године.

Против овог решења заинтересована јавност може да изјави жалбу Покрајинском секретаријату за урбанизам и заштиту животне средине, Нови Сад, путем овог органа, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.
donor
donor
donor
donor