img

Вести

Обавештење о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, у складу са одредбама члана 25. и 29. Закона о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) објављује

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о давању сагласности на студију о процени

утицаја на животну средину

 

Инвеститор „АД "СРЕМПУТ" Рума, Трг ослобођења 12, поднео је Одељењу за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта, изградња асфалтне базе трајног карактера, на катастарској парцели број 11297/20 КО Рума, на територији Општине Рума, коју је израдила "AGENCIJA MIJAILOVIĆ" D.O.O. Jуг Богдана 125, Инђија.

У складу са чланом 20. Закона о процени утицаја на животну средину, спроведен је јавни увид у трајању од 06.04.2022. до 25.04.2022. године.

На заказану јавну расправу дана 27.04.2022. године није се појавио нико од заинтересованих органа, организација и заинтересоване јавности.

У складу са чланом 22а. Закона о процени утицаја на животну средину , Одељење је предало Извештај о спроведеном поступку Комисији за оцену студије уз 3 примерка Студије.

Комисија за оцену студије је сачинила Извештај са оценом студије о процени утицаја и предлогом одлуке те је исти доставила надлежном органу.

На основу спроведеног поступка , извештаја техничке комисије број 501-32/22-IV-04 од 13.05.2022. године и увида у достављену документацију, надлежни орган је донео решење број 501-32/22-IV-04 од 16.05.2022. године о давању сагласности на студију о процени утицаја за предметни пројекат.

Решење овог органа је коначно и против њега подносилац захтева и заинтересована јавност могу покренути управни спор.
donor
donor
donor
donor