img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на основу члана 63 став 3. и члана 69 . Закона о управљању отпадом („Сл. Гласник РС“, број 36/2009, 88/2010 и 95/18- др. законн)

 

О Б А В Е Ш ТАВА ЈАВНОСТ

Оператер "SANJA KROMPIĆ PONOVNA UPOTREBA RAZVRSTANIH MATERIJALA VIKTOR PLAST RECYCLYNG STEJANOVCI" Стејановци, улица Миканова бб, регистрован у Агенцији за привредне регистре под матичним бројем 63829382 поднео је Захтев за издавање измењене дозволе за складиштење неопасног отпада на катастарској парцели бр. 1590/4, 1596/4 и 1595 КО Стејановци, на територији Општине Рума.

Оператер подноси захтев за измену постојеће дозволе за складиштење неопасног отпада рег. бр. 8 ради промене локације складиштења и допуне појединих индексних бројева.

Увид у податке и документацију из захтева оператера, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр.24 у периоду од 01.06.2022. до 10.06.2022. год. у времену од 11-14 часова. У истом року, заинтересвана јавност може доставити мишљења о захтеву у писаној форми овом органу.
donor
donor
donor
donor