img

Вести

Обавештење Одељења за урбанизам и грађење

img

Print

Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“, број 135/04и 36/09) објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поступајући по захтеву инвеститора-носиоца пројекта "Мелтал" д.о.о. Рума, Владимира Назора бр. 98 Рума, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта "Постројење за управљање неопасним отпадом (складиштење и третман неопасног отпада) на к.п. 6854/1 КО Рума, Општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева носиоца пројекта, може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Oпштине Рума, ул. Орловићева бр.5 соба бр. 24 у периоду од 01.06.2022. до 10.06.2022. год. у времену од 10 до 14 часова. У истом року, заинтересована јавност може доставити мишљења о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 2. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.
donor
donor
donor
donor