img

Вести

Почетак примене Закона о електронском фактурисању

img

Print

У складу са роком о почетку примене Закона о електронском фактурисању ("Сл.гласник РС" број 44/21 и 129/21) дефинисаним у члану 24. Закона по којем почевши од 1. маја 2022. године сви субјекти јавног сектора имају обавезу да приме и чувају електронску фактуру издату у складу са овим Законом, односно да издају електронску фактуру другом субјекту јавног сектора, обавештавамо сва правна лица приватног и јавног сектора, као и предузетнике који ће имати пословно-правне односе (трансакције уз накнаду или без накнаде) са општином Рума, а које се односе на испоруку добара, пружање услуга и авансно плаћање да ће од назначеног датума, достављање фактура према општини Рума бити могуће искључиво у законски дефинисаном и електронски структурираном формату, који ће омогућити аутоматизовану електронску обраду података преко система електронских фактура.

За те сврхе, директни корисници буџета општине Рума су регистровани на систему електронских фактура преко којег ћете директно или индиректно (путем информационог посредника) испостављати фактуре према општини Рума, односно једном од њених директих буџетских корисника. У својим шифарницима купаца на систему е-фактура, потребно је да додате директне буџетске кориснике општине Рума са којим реализујете одговарајуће Уговоре о јавној набавци за одређене робе или услуге. Директни корисници буџета општине Рума имају посебне јединствене бројеве корисника јавних средстава (ЈБKЈС) помоћу којег ћете идентификовати корисника којем треба да испоставите фактуру. ПИБ и МБ су јединствени и исти код свих директних корисника буџета општине Рума, ПИБ: 101913980 и МБ: 08026106, а ЈБKЈС ус специфични:

    1) Општинска управа Рума, ЈБKЈС: 08805

    2) Скупштина општине Рума, ЈБKЈС: 92159

    3) Председник општине Рума, ЈБKЈС: 92160

    4) Општинско веће општине Рума, ЈБKЈС: 92161

    5) Општинско правобранилаштво општине Рума, ЈБKЈС: 92566

* Напомена: На систему електронских фактура постоји и регистрован корисник Општина Рума-буџет, ЈБKЈС: 08803, који је код Управе за трезор у класификкацији регистрован као тип 0, те исти нема могућност закључивања Уговора нити располаже одоговарајућим апропријацијама у буџету општине Рума, како би спроводио плаћања. Из тог разлога не треба регистровати фактуре на систему електронских фактура према овом кориснику.

Према тренутно доступном објашњењу Министарства финансија, правна лица која нису у систему ПДВ-а, и која по Закону о електронском фактурисању нису у обавези да испостављају електронске фактуре, у случају правно-пословног односа са корисником јавних средстава тј једним од директних корисника буџета општине Рума, ипак ће морати да се региструју као добровољни корисници на систему електронских фактура, из разлога повезаности база података електронских фактура и базе података ЦРФ-а (централног регистра фактура). Због примене Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл.гласник РС", бр.119/2012, 68/2015, 113/2017, 91/2019, 44/2021 и 44/2021-др.закон), све фактуре у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници евидентирају се у ЦРФ бази података. До сада су фактуре у систем ЦРФ-а уношене непосредним приступом у исти од стране повериоца, а од 1. маја 2022. године успостављањем система електронских фактура, све фактуре које се региструју у истом по аутоматизму се преносе и у ЦРФ базу података. Kако корисник јавних средстава има могућност да врши плаћања са одобрених буџетских апропријација само оних фактура које су регистроване у ЦРФ-у, произилази да ће бити непопходно регистровати и испоставити фактуру преко система електронских фактура.
donor
donor
donor
donor