img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину

img

Print

Носилац пројекта АД “СРЕМПУТ” Рума, Трг ослобођења 12, Рума поднеo је Захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта изградње асфалтне базе трајног карактера, на катастарској парцели број 11297/20 КО Рума, општина Рума.

Студију је израдила “АGENCIJA MIJAILOVIĆ” D.O.O., Југ Богдана 125, Инђија.

Предметна Студија садржи све податке предвиђене Правилником о садржини студије о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ бр. 69/2005) и у складу је са Решењем о потреби процене утицаја на животну средину и одређивању обима и садржаја студије Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума, бр. 501-2/22- IV-04 од 23. 02. 2022. год.

Увид у Студију, као и документацију предату уз Студију може се извршити у периоду од 06. 04. 2022. до 25. 04. 2022. год. сваког радног дана од 07 до 14 часова, у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, у Руми ул. Орловићева бр. 5, соба бр. 24.

Заинтересована правна и физичка лица, своја мишљења, и предлоге у вези са Студијом могу доставити у писаној форми на адресу Одељења, за време трајања јавног увида.

Јавна презентација и јавна расправа о Студији одржаће се 27. 04. 2022. год. у просторијама овог Одељења са почетком у 11 часова.
donor
donor
donor
donor