img

Вести

Обавештење о донетом Решењу

img

Print

Поступајући по поднетом захтеву АД “СРЕМПУТ” Рума, Трг ослобођења 12 за утврђивање потребе процене утицаја на животну средину пројекта изградње асфалтне базе трајног карактера, на катастарској парцели број 11297/20 КО Рума, општина Рума, Одељење за урбанизам и грађење Општинске управе општине Рума спровело је поступак одлучивања о потреби процене утицаја на животну средину након чега је донело Решење бр. 501-2-/2022-IV-04 дана 23. 2. 2022. год. да је за предметни пројекат потребна процена утицаја на животну средину и одредило обим и садржај студије.

Заинтересована јавност може извршити увид и изјавити жалбу на донето решење. Жалба се подноси Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине, Нови Сад путем овог органа, и то у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

 
donor
donor
donor
donor