img

Вести

Обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

img

Print

Обавештава се јавност да је од стране инвеститора АД “СРЕМПУТ” Рума, Трг ослобођења 12 поднет захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта изградње асфалтне базе трајног карактера, који се планира на к.п. 11297/20 к.о. Рума, општина Рума.

Увид у податке и документацију из захтева може се извршити у просторијама Одељења за урбанизам и грађење Општинске управе Општине Рума, Орловићева улица бр. 5. канцеларија бр. 24 у периоду од 2.2.2022. до 14.2.2022. год. у времену од 8 до 13 часова.

У истом року, заинтересвани органи, организације и заинтересована јавност могу доставити своје мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину, овом органу.

Овај орган ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна процена утицаја на животну средину.
donor
donor
donor
donor