Одлука о додели средстава за редовне активности и програме удружења

14. март 2016.

UdruženjaНа основу члана 38. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“, број 51/09), члана15. став 1. тачка 40. Статута Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), као и члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009), Општинско веће Општине Рума, на седници одржаној дана 11.03.2016. године, донело је:

Одлуку о додели средстава из буџета за редовне активности и програме удружења са територије Општине Рума у 2016. години.

Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити реализовани најкасније до 31.12.2016. године.

Конкурси Општине Рума за област културе, спорта и рада удружења.

Одлука о додели средстава за програме и пројекте из области културе

14. март 2016.

KulturaНа основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/2009), члана 15. став 1. тачка 19. и 40. Статута Oпштине Рума („Службени лист општина Срема“, број 6/2009, 38/2012 и 28/2014), члана 51. Пословника о раду Општинског већа Општине Рума („Службени лист општина Срема“, број 35/2009) и члана 9. Правилника о начину и поступку остваривања права на доделу средстава из буџета Општине Рума за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума, бр. 06-117-19/2015-II од 17.12.2015. године, на седници одржаној 11.03.2016. године, Општинско веће Oпштине Рума је донело:

Одлуку o додели средстава из буџета за програме и пројекте из области културе који су од значаја за Општину Рума у 2016. години.

Пројекти, односно програми, за које су овом Одлуком обезбеђена средства у буџету Општине Рума, морају бити реализовани најкасније до 31.12.2016. године.

Конкурси Општине Рума за област културе, спорта и рада удружења.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

23. фебруар 2016.

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

-   до 6 месеци за лица са средњим образовањем,

-   до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,

-  до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања стручне праксе Општина Рума за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       18.000,00 динараза лицаса најмање четворогодишњим високим образовањем,    

-       16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Захтев за учешће у програму стручне праксеподноси се на писарници Општинске управе општине Рума, улица Орловићева број 5, на прописаном обрасцу.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712, локал 109.

За више информација преузмите Јавни позив.

Образац

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001