Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова

4. март 2019.

Општина Рума и Национална служба за запошљавање филијала Сремска Митровица расписују Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица и инвалидна лица у 2019. години.

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка на писарници Општинске управе Oпштине Рума улица Орловићева број 5. Последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 14.3.2019. године.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за друштвене делатности Oпштине Рума на број телефона 478-589 или у Пословном центру Националне службе, испостава Рума телефон 478-177 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

1. март 2019.

На основу Локалног акционог плана запошљавања за 2019. годину општина Рума расписује Јавни позив за реализацију програма стручне праксе.

Програм стручне праксе подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци.

Програм се реализује без заснивања радног односа.

Општина Рума кроз програм стручне праксе финансира, најдуже 12 месеци, незапослена лица која се први пут стручно оспособљавају за занимање за које су стекла одређену врсту и ниво образовања или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац из приватног и јавног секторапод условима предвиђеним Јавним позивом.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 локал 109, или у згради Општинске управе општине Рума ул. Главна 107, први спрат канцеларија број 6 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Jавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица

23. март 2018.

Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима АП Војводине расписао је јавни позив за доделу помоћи за економско оснаживање из избегличких и расељеничких породица. Помоћ се одобрава једнократно и бесповратно за обављање пољопривредне делатности (пластеника са системом за наводњавање "кап по кап", опрема за пчеларство или машина и опрема за пољопривреду) у циљу економског оснаживања избегличких и расељеничких породица. 

Максимална вредност помоћи је 200.000,00 динара.

Јавни позив је отворен до 20. априла 2018. године

Пријаву са траженом документацијом послати на адресу:

  • ФОНД ЗА ПРУЖАЊЕ ПОМОЋИ ИЗБЕГЛИМ, ПРОГНАНИМ И РАСЕЉЕНИМ ЛИЦИМА
  • БУЛЕВАР МИХАЈЛА ПУПИНА 25, са назнаком за ''Јавни позив''
  • 21000 НОВИ САД

За више информација можете се обратити у Повереништво за избеглице, Главна 107 или позвати на 479 162.

Јавни позив за доделу средстава за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница

23. март 2018.

Расписује се јавни позив за доделу средстава из буџета Општине Рума за 2018. годину,за програме и активности традиционалних цркава и верских заједница које делују на територији Општине Рума.

Рок за подношење пријава је од 23.3.2018. године до 12.4.2018. године.

Пријаве се, у затвореној коверти, са назнаком подносиоца, подносе конкурсној комисији путем писарнице Општинске управе општине Рума, лично или поштом на адресу: Рума, Орловићева 5.

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе на територији општине Рума

5. март 2018.

Општина Рума расписује јавни позив за реализацију програма стручне праксе која подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци за коју је стечено одговарајуће образовање - квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита, када је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм се реализује без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца.

Захтев за учешће у програму подноси се преко писарнице Општинске управе општине Рума, ул. Орловићева бр. 5 на прописаном обрасцу, који се може преузети са сајтa општине Рума www.ruma.rs или са сајта www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену. 

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712 и у Националној служби за запошљавање - Испостава Рума на број телефона 022-478-177.

Конкурс за суфинансирање проjеката производње медијских садржаја из области jавног информисања

28. фебруар 2018.

Пријаве на конкурс подносе се у року од 20 дана од дана обjављивања, односно од 28.2.2018. године до 19.3.2018. године.

Пријаве се подносе Комисији за оцењивање пројеката у области јавног информисања преко писарнице Општинске управе или поштом на адресу: Орловићева бр. 5, 22400 Рума.

Додатне информациjе се могу добити радним данима од 7 до 15 часова у Одељењу за друштвене делатности, односно на телефон: 022/478-800.

 

Обавештење о потписивању уговора о додели студентских стипендија

1. фебруар 2018.

Потписивање уговора о додели студентских стипендија почиње 2.2.2018 године и траје до 14.2.2018 године. Потписивање се врши у Одељењу за друштвене делатности, канцеларији бр.5, Главна 107.

Напомена: Свим студентима, који се не одазову, неће бити извршена исплата.

 

Јавни позив за регресирање трошкова превоза студената у међумесном саобраћају

30. новембар 2017.

Право на регресирање трошкова превоза имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија или Аутономна Покрајина Војводина, a који кумулативно испуњавају следеће услове:

- имају пребивалиште на територији Општине Рума;

- свакодневно путују до високошколских установа које похађају, на једној од наведених релација: Рума-Београд, Рума-Нови Сад, Рума-Сремска Митровица, или на релацији од места пребивалишта до Шапца.;

- школују се на терет буџета;

- први пут уписују годину студија;

- нису корисници услуга смештаја у студентским центрима; и

- нису корисници студентских стипендија и кредита Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Владе АП Војводине, локалних самоуправа, Републичког фонда за развој научног и уметничког подмлатка, Фонда за стипендирање даровитих студената Универзитета у Новом Саду и других институција, фондова и фондација.

Рок за подношење Захтева је од 4.12.2017. до 19.12.2017. године.

Јавни позив

Захтев

опширније...

Обавештење Одељења за локалне јавне приходе

6. новембар 2017.

Одељење за локалне јавне приходе Општинске управе општине Рума обавештава грађане и правна лица из општине Рума да аконтација за четврти квартал по основу обавеза за порез на имовину и накнаде за заштиту и унапређење животне средине за 2017. годинудоспева 14./15.новембра, те да ће у наредном периоду свим обвезницима на кућну адресу бити достављене уплатнице са укупним стањем дуга по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Овим путем обавештавамо грађане и да ће благовременим измиривањем обавеза по основу локалних јавних прихода избећи плаћање камате и покретање поступка принудне наплате. Неблаговремено плаћање пореских обавеза представља прекршај за који су предвиђене новчане казне у минималном износу од 5.000 динара.

За све потребне информације обвезници се могу обратити надлежном Одељењу за локалне јавне приходе, које врше пријем странака сваког радног дана од 07:00 до 13:00 часова у згради Општинске управе, Главна 107, Рума.

Конкурс за пројекте из области спорта

28. децембар 2017.

SportКомисија за доделу средстава за програме и пројекте из области спорта расписује Конкурс за пријаву пројеката у области спорта који ће се суфинансирати из буџета Општине Рума у 2018. години.

Пријаву на конкурс, са свом потребном документацијом, доставити у затвореној коверти до 12. јануара 2018. године, до 15 часова.

Текст конкурса, Правилник о начину остваривања права на доделу средстава из буџета општине Рума и обрасце за конкурисање можете преузети на нашем сајту, тачније на страници Конкурси за пројекте.

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001