Стручно радно тело анализира пословање ЈП "Стамбено"

величина слова

30. јун 2016.

StambenoРешењем председника Општине Рума образовано је радно тело за утврђивање стања и предлагање мера за побољшање рада у ЈП "Стамбено". Председник радног тела ће бити Душан Љубишић, дипл. правник, а чланови су Живан Михајловић, дипл.маш.инг., Срђан Николић, дипл.инг.тех.,Горан Сучевић, дипл.ецц., Зоран Неговановић дипл.инг.елек., Рада Маравић, дипл.ецц., Горан Дражић, дипл.маш.инг., Влада Маринковић, дипл.инг.саобр., Слободан Станић, дипл.маш.инг..

Задатак стручног радног тела је дa утврди чињенично и стварно стање пословања ЈП "Стамбено" Рума, као и да предложи адекватне мере за побољшање рада и пословања овог јавног предузећа, а све у интересу корисника услуга овог јавног предузећа.

Стручно радно тело је дужно да након сагледавања утврђеног стања, те предложених мера за побољшање рада ЈП "Стамбено", достави Извештај председнику Општине Рума и то у што краћем року.