Articles

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

величина слова

23. фебруар 2016.

Програм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

-   до 6 месеци за лица са средњим образовањем,

-   до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,

-  до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Tоком трајања стручне праксе Општина Рума за запошљавање:

  1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       18.000,00 динараза лицаса најмање четворогодишњим високим образовањем,    

-       16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

  1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Захтев за учешће у програму стручне праксеподноси се на писарници Општинске управе општине Рума, улица Орловићева број 5, на прописаном обрасцу.

Јавни позив је отворен од дана објављивања, а најдуже до утрошка расположивих средстава.

Све додатне информације могу се добити у Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду Општинске управе општине Рума на број телефона 022-478-712, локал 109.

За више информација преузмите Јавни позив.

Образац

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001