Учешће туристичких организација Срема на сајму туризма у Београду

величина слова

17. фебруар 2016.

Мапа СремаМеђу­нар­о­дни сајам тур­изма у Београду одржава се од 18. до 21. феб­ру­ара. Посе­ти­оцима ће бити представљено више од 1.153 изла­гача из 53 земље света, а земља парт­нер ово­годишњег Сајма тур­изма је Словенија. Под слоганом “Где још нисте били?” у шест изложбених хала окупиће се најз­нача­јније тур­ис­тичке орга­ни­зације, аген­ције, тур­оп­ер­а­тори, хотели, планин­ски цен­три, бање, јез­ера, градови, регије и земље са свих кон­ти­не­ната и пону­дити аранж­мане за пред­сто­јећу тур­ис­тичку сезону.

Осам тур­ис­тичких орга­ни­зација срем­ских општина – Стара Пазова, Пећинци, Шид, Рума, Ириг, Инђија, Сурчин и Срем­ска Митро­вица пред­стављају се на зајед­ничком штаду “Диван је кићени Срем”. Срем, као једин­ствена целина, се пред­ставља са посеб­ном пажњом као изузетна тур­ис­тичка дес­ти­нација, која има богате и разноврсне садржаје за одмор, забаву, здравствени опо­равак, спорт, рекреацију и аван­туре.
Иначе, прошл­о­годишњи зајед­нички наступ на Сајму тур­изма у Београду био је умно­гоме ефек­т­нији од рани­јих поје­д­и­начних нас­тупа, тако да су се тур­ис­тички рад­ници Срема ове године потрудили да наступ обо­гате пригод­ним садржа­јима који привлаче пажњу посети­лаца. Тако су сваки дан плани­ране презентације и радион­ице којима ће бити при­б­лижена зајед­ничка понуда која се про­мовише. Ове године, у односу на прошлу год­ину, плод сарад­ње је и зајед­нички про­мо­тивни матер­и­јал који је припремљен за све посе­ти­оце (тур­ис­тичка мапа Срема, кул­турни тур­изам, ман­и­феста­циони, вер­ски, еко и етно тур­изам Срема). Знача­јан сег­мент је и про­мо­ција гас­трономске понуде региона.

Најављено је да је значај ово­годишњег Сајма тур­изма, поред комер­ци­јалног аспекта, односно про­даје тур­ис­тичких аранж­мана и про­мо­ције пословног имиџа изла­гача и унапређење бизниса и јачање пословне посете.
Упоредо се одржавају још три ман­и­фестације које се већ тради­ционално одржавају у истом тер­мину – 7. Међу­нар­о­дни сајам вина BEOWINE, 12. Међу­нар­о­дни сајам хотелско-​угоститељске опреме HORECA OPREMA и 12. Сајам сувенира “Посетите Србију”.

На овом линку можете видети рас­поред презентација и радион­ица за време тра­јања сајма.

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001