Полицијска станица

величина слова

 Обавештење за грађане

Грађани којима личне карте по старом обрасцу имају рок важења до 27. Јула 2011.године. не морају да изврше замену за нову личну карту јер је та лична карта по Закону о изменама и допунама Закона о личној карти важећа и након тог датума, тачније све до 31.децембра 2016. године.

Све институције, установе и предузећа обавештена су о изменама и допунама Закона о личној карти и у обавези су да старе личне карте прихватају као важеће.

Они грађани који имају стару личну карту са роком важења до 27.07.2011. године, не могу је користити ради преласка државне границе са Црном Гором и Босном и Херцеговином већ морају предати захтев за издавање биометријске (нове) личне карте надлежној служби у полицијским станицама. 

 

Централа 022/471-777

 • опција 1 – личне карте и путне исправе
 • опција 2 – возачка дозвола
 • опција 3 – регистрација
 • опција 4 – држављанство
 • опција 5 – станица саобраћајне полиције

 

Потребна документација за издавање нових пасоша

 

За пунолетна лица

 

 1. Важећа лична карта

 2. Извод из Матичне књиге рођених (са холограмом)

 3. Уверење о држављанству,не старије од 6 месеци

 4. Претходни пасош уколико лице поседује

 5. Новчани износ за цену обрасца пасоша, у износу од 3.600,00 динара, уплаћује се тако што се износ од 3.000,00 динара (у који је урачунат ПДВ), уплаћује на рачун Народне банке Републике Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца бр. 980-333-07, са позивом на број 090501, а износ од 600,00 динара, на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије бр. 840-30413845-91 Министарство унутрашњих послова - наменски подрачун за издавање путних исправа (по моделу 97, са обавезним позивом на број 90-229).

 

Напомена:

 

Уколико лице поседује нову личну карту-примарни ИД-потребно је приложити само таксе у наведеном износу и стари пасош уколико поседује.

 

За малолетна лица

 

 1. Извод из Матичне књиге рођених (са холограмом)

 2. Уверење о држављанству,не старије од 6 месеци

 3. Претходни пасош уколико лице поседује

 4. Новчани износ за цену обрасца пасоша, у износу од 3.600,00 динара, уплаћује се тако што се износ од 3.000,00 динара (у који је урачунат ПДВ), уплаћује на рачун Народне банке Републике Србије - Завода за израду новчаница и кованог новца бр. 980-333-07, са позивом на број 090501, а износ од 600,00 динара, на рачун прописан за уплату јавних прихода буџета Републике Србије бр. 840-30413845-91 Министарство унутрашњих послова - наменски подрачун за издавање путних исправа (по моделу 97, са обавезним позивом на број 90-229).

 

Напомене:

 

Уколико лице има навршених 16 година живота потребна и важећа лична карта.

 

Захтев подноси један од родитеља уз сагласност другог родитеља. Писмена сагласност другог родитеља се може дати пред службеним лицем ако је родитељ присутан или писмена сагласност оверена у суду или у месној канцеларији или ДКП-у за лице чији је други родитељ у иностранству.

Путна исправа ће се издати без сагласности другог родитеља:

 1. Ако се један од родитеља води као нестало лице

 2. Ако је један од родитеља непознатог пребивалишта и боравишта (самохрани родитељ)

 3. Ако је једна од родитеља умрло лице (приложити умрлицу)

 4. Ако је одлуком суда једном од родитеља додељено старатељство над малолетним лицем (приложити судско решење).

 

 

Издавање личне карте

 

 1. Извод из Матичне књиге рођених

 2. Уверење о држављанству, не старије од 6 месеци

 3. Извод из Матичне књиге венчаних уколико лице мења презиме

 4. Слика 5х5 (по жељи, није обавезно)

 5. Такса у износу од 226,00 на жиро рачун 840-45849-30, модел 97, позив на број 75234, прималац ПУ Сремска Митровица

 6. Такса у износу од 928,80 динара на жиро рачун 980-333-07, позив на број 100041150, прималац НБС-завод за израду новчаница

 7. Захтев се подноси лично

 

Напомене:

 

Идентитет приликом подношења захтева за прву личну карту потврђује родитељ, законски стараоц или се прилаже документ са фотографијом која је оверена печатом.

 

Лицима којима је лична карта истекла више од 3 месеца треба да приложе потврду о запослењу или потврду о редовном школовању или студирању или изјаву два сведока оверену у суду или месној канцеларији, да од истека личне карте нису боравили на раду у иностранству.

 

Лица која бораве у иностранству поред наведених докумената прилажу и пасош на увид који поседују.

 

За издавање прве личне карте потребно је уколико лице није пријављено на пребивалиште у ПС Рума и документа за пријаву пребивалишта.

 

 

Пријава пребивалишта

 

За пунолетна лица

 

 1. Образац за пријаву пребивалишта

 2. Такса у износу од 300,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 3. Важећа лична карта

 4. Потврда о одјави претходног пребивалишта не старија од 8 дана

 5. Поседовни или власнички лист који се издаје у грунтовници у суду, не старији од 6 месеци

 6. Сагласност власника за пријаву оверену у суду или месној канцеларији

 7. Захтев се подноси лично

 

Пријава пребивалишта или промена адресе за малолетна лица

 

 1. Образац за пријаву пребивалишта

 2. Такса у износу од 300,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 3. Извод из Матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ,не старији од 6 месеци

 4. Подносилац захтева је родитељ или законски стараоц уз решење о старатељству

 

Напомене:

 

Уколико родитељи нису венчани или нису на истој адреси потребно је присуство оба родитеља.

Деца старија од 15 година морају бити присутна у време пријаве због узимања отиска.

 

 

Промена адресе становања

 

 1. Захтев за промену адресе

 2. Важећа лична карта

 3. Такса у износу од 300,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 4. Поседовни или власнички лист који се издаје у грунтовници у суду,не старији од 6 месеци

 5. Сагласност власника за пријаву оверену у суду или месној канцеларији

 6. Захтев се подноси лично

 

 

Издавање уверења о пребивалишту

 

 1. Захтев за издавање уверења о пребивалишту

 2. Такса у износу од 420,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 3. Важећа лична карта за пунолетна лица

 4. За малолетна лица извод из Матичне књиге рођених са уписаним ЈМБГ

 5. Захтев се подноси лично

 

 

Одјава пребивалишта

 

За пунолетна лица

 

 1. Захтев за одјаву пребивалишта

 2. Такса у износу од 300,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 3. Важећа лична карта

 4. Захтев се подноси лично

 

За малолетна лица

 

 1. Захтев за одјаву пребивалишта

 2. Такса у износу од 300,00 динара на жиро рачун 840-742221843-57,модел 97,позив на број 90-229

 3. Захтев подноси родитељ или законски стараоц

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001