Јавни позив за реализацију програма стручне праксе

величина слова

30. јун 2015.

stručna praksaПрограм стручне праксе намењен је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимањa за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита, а ради оспособљавања за самосталан рад и полагање стручног испита, у складу са законом или општим актом послодавца, без заснивања радног односа.

Програм стручне праксе траје у складу са законом, а најдуже до 12 месеци, односно у складу са актом о организацији и систематизацији послова код послодавца, и то:

  •  до 6 месеци за лица са средњим образовањем,
  •  до 9 месеци за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем,
  •  до 12 месеци за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем.

Лице које се стручно оспособљавало краће од времена потребног за полагање стручног испита, у програм се укључује за преостали период потребан за стицање услова за полагање стручног испита.

Tоком трајања стручне праксе Општина Рума за запошљавање:

1.     ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       18.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем,    

-       16.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са средњим образовањем;

2.     врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом.

Услови:

Право учешћа на Јавном позиву има послодавац под условом да:

-       уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-       је измирио раније уговорне обавезе према Општини Рума, осим за обавезе чија је реализација у току;

-       има најмање једно запослено лице;

- има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица односно обезбеди ментора за област за коју се лице усавршава,

-       усавршава незапослено лице са евиденције Националне службе запошљавање- испостава Рума које:

•       има средње, више или високо образовање,

•       нема радног искуства, нити је стицао практична знања и вештине у занимању или нема радног искуства довољног за стицање услова за полагање стручног испита.

Јавни позив је отворен до утрошка средстава.

Преузмите јавни позив (word)

Преузмите јавни позив (pdf)

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001