Одељење за урбанизам и грађење

величина слова

 

 

 Шеф одељења:

 Тања Дробац

 Адреса:

 Орловићева 5

 Телефони: 433-910, 433-911, 433-912

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

Издавање локацијских услова

Контакт:

Тања Урбан, Орловићева број 5, соба број 17

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

620 динара

Сврха дознаке: Републичка административна такса

Прималац: Пореска управа

Жиро рачун бр: 840-742221843-57

позив на број: 97 90 229

 

 

Издавање грађевинске и употребне дозволе

 

Контакт:

Ива Ракић, Љиљана Ђукић, Орловићева број 5, соба број 15

022/433-910, 433-911, 433-912 и 433-913

 

Водич кроз дозволе за изградњу

 

 

Просторни план Општине Рума

Заштита животне средине

 

У склопу Одељења за урбанизам и комунално-стамбене послове Општинске управе у Руми систематизовано је радно место-послови за заштиту животне средине. Послови заштите животне средине обухватају примену следећих закона:

 

 • Закон о заштити животне средине
 • Закон о процени утицаја на животну средину
 • Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине
 • Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

 

Закон о заштити животне средине

Закон о заштити животне средине представља општи нормативни оквир унутрашњег и спољашњег система заштите животне средине. Њиме се уређује интегрални систем заштите животне средине, којим се обезбеђује остваривање права човека на живот и развој у здравој животној средини и уравнотежен однос привредног развоја и животне средине. Систем заштите животне средине чине мере, услови и инструменти за одрживо управљање природним вредностима и заштитом животне средине.

Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе врше инспекцијски надзор над извршавањем послова поверених овим законом и прописа донетих на основу овог закона. Јединици локалне самоуправе поверени су следећи послови:

 • Обезбеђивање услова и мера заштите животне средине у просторним и урбанистичким плановима
 • Одређивање статуса угрожене животне средине и режим санације и ремедијације за подручје од локалног значај
 • Доношење плана заштите од удеса у оквиру надлежности утврђене законом
 • Проглашење стања угрожености животне средине у оквиру надлежности утврђене законом
 • Доношење програма мониторинга и обезбеђивање сталне контроле и праћења стања животне средине, у оквиру надлежности утврђене овим законом и посебним законом
 • Вршење инспекцијског надзора над извршавањем послова поверених овим законом и прописима донетих на основу овог закона.

 

Закон о процени утицаја на животну средину

Овим законом уређује се: поступак процене утицаја за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину, садржај студије о процени утицаја на животну средину, учешће заинтересованих органа и организација и јавности, прекогранично обавештавање за пројекте који могу имати значајан утицај на животну средину друге државе, надзор и друга питања од значаја за процену утицаја на животну средину. Јединици локалне самоуправе поверени су послови спровођења поступка процене утицаја на животну средину оног пројекта за који одобрење за изградњу издаје орган јединице локалне самоуправе (нових пројеката и пројеката затеченог стања) и то:

 • Одлучивање и издавање решења о потреби процене утицаја пројеката на животну средину
 • Издавање решења о давању сагласности на студију о процени утицаја пројеката на животну средину
 • Одлучивање и издавање решења у поступку ажурирања студије о процени утицаја на животну средину
 • Учешће у поступку техничког прегледа (пријема) објекта за које је издата сагласност на студију о процени утицаја на животну средину
 • Вршење инспекцијског надзора

 

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја затеченог стања

Прилог 1

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

Захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени затеченог стања

Прилог 2

Захтев за давање сагласности на Студију

Захтев за давање сагласности на Студију - затечено стање

Захтев за давање сагласности на ажурирану студију о процени утицаја на животну средину

Захтев за одређивање обима и садржаја за ажурирање студије о процени утицаја на животну средину

Захтев за издавање дозволе за сакупљање и/или транспорт инертног и неопасног отпада

Захтев за издавање дозволе за третман, односно складиштење, поновно искоришћење или одлагање инертног и неопасног отпада

Захтев за издавање потврде о изузимању од потребе прибављања дозволе за управљање отпадом

Захтев за издавање измењене дозволе за сакупљање,транспорт, третман, односно складиштење, поновно искоришћавање и одлагање инертног и неопасног отпада или измењене и Интегралне дозволе за обављање више делатности једног оператера

 

Регистар издатих дозвола за управљање отпадом

 


Контакт телефон: 433-910, 433-911, 433-912
Контак особа: Александра Љубинковић, Јелена Малешевић

 

Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

Овим законом уређују се услови и поступак издавања интегрисане дозволе за потројења и активности који могу имати негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра, врсте активности и постројења, надзор и друга питања од значаја за спречавање и контролу загађивања животне средине. Јединици локалне самоуправе поверавају се послови:

 • Издавање интегрисане дозволе за постројења и активности за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе
 • Послови инспекцијског надзора над постројењима и активностима за које одобрење за изградњу или употребну дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе.

 

Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину

Овим законом уређују се услови, начин и поступак вршења процене утицаја одређених планова и програма на животну средину ради обезбеђења заштите животне средине и унапређења одрживог развоја уз интегрисање основних начела животне средине у поступак припреме и усвајања планова и програма. Поверени су послови спровођења поступка стратешке процене утицаја на животну средину, планова и програма које доноси јединица локалне самоуправе и то:

 • Припрема плана и програма извршене стратешке процене
 • Израда стратешке процене која је усклађена са другим стратешким проценама и проценама утицаја пројеката на животну средину
 • Давање мишљења на одлуке о потреби израде стратешке процене утицаја и плана и програма на животну средину
 • Спровођење поступка стратешке процене уз учешће заинтересованих органа и организација или уз учешће јавности
 • Оцена извештаја о стратешкој процени са применом прописаних критеријума
 • Давање сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину

 

Сва неопходна документа и обавештења у вези покретања претходно наведених поступака из надлежности јединице локалне самоуправе (општине), можете добити у Општинској управи Општине Рума, Одељењу за урбанизам и комунално-стамбене послове, ул. Орловићева 5, канцеларија 24.


Контакт телефон: 433-910 или 433-911 или 433-912 локал 109.
Контак особа: Синиша Тркуља

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001