Цензуси за дечији додатак

величина слова

 

РЕШЕЊЕ

 

О НОМИНАЛНИМ ИЗНОСИМА РОДИТЕЉСКОГ ДОДАТКА, ПАУШАЛА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ ЗА ДЕТЕ И ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА И ЦЕНЗУСА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ДЕЧИЈИ ДОДАТАК ОД 1. ЈАНУАРА 2020. ГОД.

Родитељски додатак за децу рођену 1. јануара 2020. године и касније износи за:

прво дете

једнократно-101.598,10 динара

друго дете

243.835,43 динара-24 рате по 10.159,81 динара

треће дете

1.463.012,59 динара-120 рата по 12.191,77 динара

четврто дете

2.194.518,89 динара-120 рата по 18.287,66 динара

треће и четврто дете у складу са чланом 24. став 3. Закона 

једнократно-203.196,19 динара

Паушал за набавку опреме за дете за децу рођену 1. јануара 2020. године и касније износи 5.079,90 динара

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупних месечних прихода породице остварених у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице износи:

9.143,82 динара

11.886,98 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач.1)-3) Закона о финансијској подршци породици са децом

10.972,59 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години износи:

2,88 динара

3,74 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона о финансијској подршци породици са децом

3,45 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете,  а које не користи услуге смештаја

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона о финансијској подршци породици са децом на основу укупног месечног катастарског прихода по члану породице у претходној години износи:

6,73 динара

8,74 динара за једнородитељске породице за члана 28. став 1. тач.1)-3) Закона о финансијској подршци породици сса децом

8,06 динара за једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 4)-7) Закона, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

Дечији додатак од 1. јануара 2020. године:

·         за дете за које је остварено право износи 3.047,94 динара

·         за дете за које је остварено право, за једнородитељске породице и старатеље из члана 33. став 2. Закона, увећан за 30% износи 3.962,33 динара

·         за дете за које је остварено право, за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, из члана 33. став 2. Закона, увећан за 50% износи 4.571,92 динара

·         за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80% у складу са чланом 33. став 3. Закона износи 5.486,30 динара

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001