Цензуси за дечији додатак

величина слова

 

Висина дечијег додатка

 

Дечији додатк за дете за које је остварено право износи 3.000,00 динара, према члану 6.став 1. Уредбе.

Према члану 6. ст. 2. и 3. Уредбе и члану 33. став 2. Закона, дечији додатак за дете за које је остварено право:

  • за једнородитељске породице и старатеље увећава се за 30% и износи 3.900,00 динара,

  • за родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом, за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, и за дете које остварује додатак за помоћ и негу другог лица, а које не користи услуге смештаја, увећава се за 50% и износи 4.500,00 динара.

Дечији додатак за дете које испуњава услове за увећање по више основа, а највише до 80%, износи 5.400,00 динара, сходно члану 6. став 4. Уредбе и члану 33. став 3. Закона.

 

Усклађивање износа дечијег додатка

 Наведени износи дечијег додатка усклађују се 1. јануара и 1. јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

Цензуси за остваривање права на дечији додатак

Одредбама чл. 2-4. Уредбе, прописани су цензуси за остваривање права на дечији додатак, чије износе дајемо у следећој табели:

 

Основ

Износ цензуса

(динара)

Увећан износ цензуса

%

динара

Члан 2. Уредбе

Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни приход породице, остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев, по члану породице не прелази цензус од

9.000,00

   

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона*

 

30%

11.700,00

За једнородитељске породице из члана 28. став 1.тач. 4)-7) Закона**, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

10.800,00

Члан 3. Уредбе

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 1) Закона***

2,84

   

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона*

 

30%

3,69

За једнородитељске породице из члана 28. став 1.тач. 4)-7) Закона**, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

3,40

Члан 4. Уредбе

Номинални износ цензуса за остваривање права на дечији додатак из члана 30. став 1. тачка 2) Закона****

6,62

   

За једнородитељске породице из члана 28. став 1. тач. 1)-3) Закона*

 

30%

8,60

За једнородитељске породице из члана 28. став 1.тач. 4)-7) Закона**, за старатеље и родитеље детета са сметњама у развоју и детета са инвалидитетом за које постоји мишљење интерресорне комисије која је образована у складу са прописима из области просвете, а које не користи услуге смештаја

 

20%

7,94

 

*Породица у којој један родитељ самостално врши родитељско право, под условом да је други родитељ: непознат; да је преминуо, а није остварено право на породичну пензију или да је постао потпуно и трајно неспособан за рад, а није стекао право на пензију.

**Породица у којој један родитељ самостлно врши родитељско право, под условом да је други родитељ: преминуо, а остварено је право на породичну пензију; на издржавању казне затвора дуже од шест месеци; да други родитељ не врши родитељско право по одлуци суда или да не доприноси издржавању детета, а извршење обавезе издржавања није било могуће обезбедити постојећим и доступним правним средствима и поступцима.

***Право на дечији додатак се остварује ако укупан месечни приход, умањен за порезе и доприносе, по члану породице остварен у три месеца који претходе месецу у коме је поднет захтев не прелази утврђени цензус, а укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 3% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години или је остварен од земљишта до 500 метара квадратних на коме је подигнута стамбена зграда.

**** Право на дечији додатак остварује се ако укупан месечни катастарски приход по члану породице у претходној години не прелази износ од 7% просечног катастарског прихода по једном хектару плодног земљишта у претходној години, а породица не остварује друге приходе.

Подсећамо да, почев од школске 2018/2019. године, сходно члану 33. став 4. Закона, корисници дечијег додатка чија су деца редовно похађала средњу школу и са успехом завршила школску годину у септембру 2019. године остварују право на још један дечији додатак.

Усклађивање цензуса за остваривање права на дечији додатак

Цензуси за остваривање права на дечији додатак усклађују се 1. јануара и 1.јула, почев од 2019. године, на основу података републичког органа надлежног за послове статистике, са кретањем индекса потрошачких цена на територији Републике Србије у претходних шест месеци, а њихове номиналне износе утврђује решењем министар надлежан за социјална питања.

 

 

 

 

 

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001