Категоризација угоститељских објеката за смештај

величина слова

20. фебруар 2020.

Сва заинтересована физичка лица која су власници смештајних објеката и угоститељи (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) треба да поднесу захтев за категоризацију објеката домаће радиности- кућа, апартман, соба и сеоског туристичког домаћинства, ради пружања услуге смештаја туристима на територији Општине Рума.

Напомена: Новчаном казном у износу од 150.000 до 350.000 динара казниће се за прекршај физичко лице ако, пре отпочињања обављања угоститељске делатности у угоститељском објекту, у складу са законом о угоститељству, не прибави Решење о категоризацији објекта.

Захтев за категоризацију објеката се подноси на писарницу Општинске управе општине Рума, Улица Орловићева, број: 5

Обрасци и изјаве могу се преузети са сајта општине Рума.

За све додатне информације, обратите се Одељењу за финансије, привреду и пољопривреду, Главна 107. контакт телефон: 022/478-712, локал 109.