Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница

величина слова

6. фебруар 2020.

Обавештава се заинтересована јавност да је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике Србије огласило Јавни увид у Нацрт Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда број 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута I реда број 19 Шабац-Лозница на животну средину, по скраћеном поступку, у трајању од 15 дана, почев од 07.02.2020.године до 21.02.2020.године.

Нацрт измена и допуна просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја биће изложени на јавни увид, у трајању јавног увида, сваког радног дана од 07,00 часова до 15,00 часова у Одељењу за урбанизам и грађење, у Руми ул. Орловићева бр. 5, канцеларија бр. 19.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак 14. фебруара 2020. године са почетком у 11,00 часова у конференцијској сали у Културном центру Рума ул. Вељка Дугошевића бр. 102, Рума.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида у среду 04.марта 2020.год. са почетком у 11,00 часова у конференцијској сали у Културном центру Рума ул. Вељка Дугошевића бр. 102, Рума.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 50. и 51б Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10 - УС, 24/11, 121/12, 42/13 - УС, 50/13 -УС, 98/13 – УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19и 37/19 – др. закон), чланом 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, бр. 135/04 и 88/10) и чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС, број 32/19)

оглашава

ЈАВНИ УВИД

у

НАЦРТ

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 19 ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА

и

ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА

ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 21 НОВИ САД – РУМА – ШАБАЦ И ДРЖАВНОГ ПУТА I РЕДА БР. 19 ШАБАЦ - ЛОЗНИЦА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД уНацрт измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница (у даљем тексту: Нацрт измена и допуна Просторног плана) и Извештај о стратешкој процени утицаја измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута I реда бр. 21 Нови Сад – Рума – Шабац и државног пута I реда бр. 19 Шабац - Лозница на животну средину (у даљем тексту: Извештај о стратешкој процени утицаја), одржаће се од 7. ФЕБРУАРА до 21. ФЕБРУАРА 2020. ГОДИНЕ У ТРАЈАЊУ ОД 15 ДАНА, сваког радног дана у седишту јединица локалне самоуправе, у периоду од 7 до 15 часова:

- Рума (ул. Орловићева 5, Одељење за урбанизам и грађење, канцеларија 18) и

- Сремска Митровица (ул. Светог Димитрија 13, Градска управа за урбанизам, просторно планирање и изградњу објеката),

као и на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (http://www.mgsi.gov.rs).

Физичка и правна лица примедбе на Нацрт измена и допуна Просторног плана и Извештај о стратешкој процени утицаја могу доставити у писаној форми јединицама локалне самоуправе у току трајања јавног увида, као и директно Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за просторно планирање и урбанизам, Немањина 22-26, 11000 Београд, најкасније до 21. фебруара 2020. године.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА планског документа биће одржана у петак, 14. фебруара 2020. године:

- са почетком у 1100 часова, у конференцијској сали у Културном центру Рума, ул. Вељка Дугошевића 102, Рума.

ЈАВНА СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ЈАВНИ УВИД биће одржана по завршетку јавног увида, у среду, 4. марта 2020. године, са почетком у 1100 часова, у конференцијској сали у Културном центру Рума, ул. Вељка Дугошевића 102, Рума.

Физичка и представници правних лица која су у току трајања јавног увида поднела примедбе у писаном облику,могу присуствовати јавној седници и усмено их образложити. О свакој поднетој примедби обрађивач планског документа јавно износи свој став.

Материјал за Јавни увид

Serbian Croatian English German Macedonian Slovenian
Inspekcijska služba

ISO 9001